“A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Logopédiai ellátás

A logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang-, beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia (olvasási zavar), a diszortográfia (helyesírási zavar), a diszgráfia (írászavar), a diszkalkulia (matematikai készségekben fennálló zavar) kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson.

A logopédiai ellátásban való részvétel a gyermek életkorától függetlenül, az annak szükségességét megállapító logopédiai vizsgálat alapján bármikor megkezdhető.

Ellátás főbb szakaszai

 • Szűrés
 • Vizsgálat
 • Tanácsadás
 • Terápia

Ellátásba vétel módja

Szűrés

A logopédiai szűrésen való részvétel nem önkéntes alapon történik. A logopédiai ellátás keretében el kell végezni az óvodai nevelésben részt vevő, a 3. és 5. életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését.

 • A beszédállapot felmérése kiterjed a beszédszervi állapot és működés feltérképezésére, a hangszínre, beszédtempóra, beszédritmusra, beszéd folyamatosságára, artikulációra, grammatikára, beszédészlelés és beszédmegértés fejlettségére.
 • Emellett a szűrés célja a diszlexia veszélyeztetettség előrejelzése is.

Vizsgálat

Logopédiai vizsgálatra az alábbi módokon kerülhet sor

 • Fentebb tárgyalt szűrési eljárás eredményei alapján további logopédiai vizsgálata javasolt.
 • Nevelési tanácsadás vagy a szakértői bizottsági tevékenység során tapasztalt beszéd- és/vagy nyelvi teljesítmény miatt kiegészítő logopédiai vizsgálat.
 • Szülői kérésre bármely életkorban indokolható lehet a logopédiai vizsgálat.
 • Javasoljuk korai életszakaszban, ha a beszédfejlődés nem indul meg, nem a megfelelő tempóban halad, megrekedt egy fejlettségi szinten.
 • Beszéd érthetőségét befolyásoló artikulációs és/vagy grammatikai tévesztések.
 • Beszéd folyamatosságában fennálló zavarok.
 • Hangszínben bekövetkező változások (rekedtség, fátyolosság) esetén.
 • Beszéd prozódiájában bekövetkező változások miatt.
 • Olvasás és írás elsajátításában fellépő nehézségek.
 • Olvasási, helyesírási hibák kapcsán.
 • Hallott és/vagy olvasott szövegértési nehézségek miatt.

Tanácsadás

 • Logopédiai tanácsadásra abban az esetben kerül sor, ha a szűrések és/vagy vizsgálatok kapcsán felmerülő problémák súlyossága nem indokolja a terápiába vételt. Logopédus megítélése szerint a fennálló nehézség rendszeres szülői konzultációval kezelhető.
 • A gyermek életkora szempontjából kedvezőbb a tanácsadási keret. A korai életszakaszban gyakran a szülőknek adott megfelelő tanácsok elegendőek a probléma megszüntetésére.
 • A gyermek és/vagy család életvitele indokolja a tanácsadást a terápiai ellátás helyett. Rendkívüli esetek kapcsán (túlzsúfolt iskolai programok, külföldi tartózkodás) előfordulhat, hogy a terápia nem építhető be a gyermek heti rendjébe.
 • Az oktatási-nevelési intézményben dolgozó pedagógus kollégák logopédiai tanácsadással ellátása sokat segíthet olyan problémák kezelésének eredményessége tekintetében, mint a beszédpercepciós nehézségek, auditív hasonlóságon alapuló helyesírási tévesztések.

Terápia

 • Részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai vélemény alapján kell a gyermek további logopédiai ellátását megszervezni.
 • A fennálló probléma típusától, súlyosságától függően a terápia lehet egyéni foglalkozás, illetve legfeljebb hat gyermekből, tanulóból álló csoportfoglalkozás.
 • A terápia helyszíne vagy a gyermek oktatási-nevelési intézménye vagy a pedagógiai szakszolgálat intézménye.
 • A terápia során a szülőkkel való kapcsolattartás folyamatos, mely első sorban szülői értekezletek, fogadó órák keretében valósul meg.

Alkalmazott eljárások, terápiák, módszerek

 • Megkésett, akadályozott beszéd terápiája
 • Pösze terápia (artikulációs-fonológiai zavar terápiája)
 • Fejlődési diszfázia terápiája
 • Beszédfolyamatosságát érintő zavarok (dadogás, hadarás) terápiája
 • Komplex művészeti terápia
 • Orrhangzós beszéd terápiája
 • Audiogén diszlália terápiája
 • Diszfónia terápia
 • Beszédpercepció fejlesztése
 • Nyelvlökéses nyelés terápiája
 • Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia prevenció, reedukáció